Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen BOS en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Opdrachtaanvaarding
  BOS aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten medewerkers van BOS dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. Zowel opdrachtgevers als BOS kunnen in overleg verzoeken om andere medewerkers dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit. BOS dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering dienen mee te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.
 3. Totstandkoming van de opdracht
  De opdracht wordt aanvaard, mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds BOS op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtgever en BOS kunnen zich zodoende een beeld vormen van het vraagstuk, de omvang van het project en de mogelijke resultaten daarvan. Mocht dit uitmonden in een vooronderzoek, dan worden vooraf met de opdrachtgever de condities van dit vooronderzoek afgesproken.
 4. Wijzigingen van de opdracht
  Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en BOS tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.
 5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht (overmacht)
  BOS is niet gehouden tot nakoming van de opdracht indien dit voor BOS redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van BOS ontstane veranderingen die bij het aangaan van de overeenkomst niet konden worden voorzien. BOS is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
 6. Wijziging planning door opdrachtgever
  Wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Indien Opdrachtgever een geplande training/workshop wil annuleren of verplaatsen geldt het volgende:
  − Wijziging planning tot maximaal 2 weken voor aanvang uitvoering: BOS berekent geen kosten;
  − Wijziging planning tussen 2 en 1 week voor uitvoering: BOS brengt 35% van de geplande trainingsdagen in rekening;
  − Wijziging planning in de laatste week voor uitvoering: BOS brengt 75% van de geplande trainingsdagen in rekening.
 7. Annulering door BOS
  BOS streeft ernaar een geplande training altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden een training moet worden geannuleerd of verplaatst, geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de schade die kan ontstaan als gevolg van verwijtbare tekortkoming door BOS, dat deze wordt beperkt tot direct aantoonbare kosten, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering van BOS worden gedekt. BOS krijgt in geval van verwijtbare tekortkoming altijd eerst de gelegenheid de dienst op een andere wijze nogmaals te verlenen.
 8. Het betrekken van derden bij de opdracht
  Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door BOS geschiedt in onderling overleg.
 9. Tariefsaanpassingen
  Bij meerjarige opdrachten kan een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die noodzaakt tot tariefaanpassing worden doorberekend door BOS. Dit gebeurt conform de laatst gepubliceerde CBS-index regelingslonen voor overige dienstverlening.
 10. Vertrouwelijkheid
  Opdrachtgever en BOS zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover zij jegens de ander de beschikking heeft, tenzij één der partijen op grond van wettelijke verplichtingen gehouden mocht zijn deze bijzonderheden prijs te geven. Meer specifiek geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorg gedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de cliënt, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben. Vertrouwelijke informatie zal na het verstrijken van de opdracht aan de opdrachtgever worden teruggegeven of tenminste drie maanden na het verstrijken van de opdracht worden vernietigd.
 11. Het in dienst nemen van wederzijds personeel
  Partijen zullen niet tijdens de duur van de opdracht(uitvoering) personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg.
 12. Intellectueel eigendom
  Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van BOS, tenzij anders overeengekomen. Openbaring kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijk toestemming van BOS. De opdrachtgever heeft het recht, onder vermelding van het copyright van BOS, stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van deze opdracht, vervalt dit recht op vermenigvuldiging.
 13. Betalingsvoorwaarde
  Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening; zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 14. Toepasselijk recht, geschillen
  Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslist door een bevoegde burgerlijke rechter binnen het vestigingsgebied van BOS, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Een geschil is aanwezig, indien één van beide partijen dit in een aangetekend schrijven aan de wederpartij stelt.

De Algemene voorwaarden van BOS zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 203/1997